Home » แบบฟอร์มฝ่ายบุคคล

แบบฟอร์มฝ่ายบุคคล

รวมเอกสาร วPA

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

เอกสารแนวปฏิบัติประชาสัมพันธ์สำหรับคุณครูที่ประสงค์จะขอเครื่องราชย์ฯ ประจำปี 2565

เอกสารสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว.21

  • แบบฟอร์มโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร