Home » Author Archives: admin (page 51)

Author Archives: admin

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  เรื่อง ออกแบบ งานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา   จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทค ...

Read More »

แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน สตูลวิทยา นำออกกำลังกายเพื่อความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ ต้านภัยยาเสพติด

Read More »

ตัวแทนศิษย์เก่าสตูลวิทยา 2512 ขอบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา

วันที่ 17 พ.ค.2561 นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บ ...

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษ ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อการศึกษาค้นคว้า  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อวิจัย         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร (work shop) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมเชิงปฏิบัต ...

Read More »

วันที่ 7พ.ค. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 และ กิจกรรม ​ STW​ Freshmen Welcome Day

Read More »

วารสาร

วารสารโรงเรียนสตูลวิทยาประจำปีการศึกษา 2560

Read More »

การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ชื่อเรื่อง        การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดก ...

Read More »