Home » Author Archives: admin (page 50)

Author Archives: admin

คู่มือการประเมินฯ ว21/2560 สพฐ.

คู่มือ ว21 สพฐดาวน์โหลด ตัวอย่าง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ส่วนที่ ...

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมวันทาบูชาครู” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมีนายเจริญ จุลนันโท รองผู้อํานวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี

Read More »

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ ลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Read More »

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

Read More »

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุเทียนถวายถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

Read More »

27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบป้ายครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเยาวชนสตูลรุ่นใหม่ไร้ทุจริต วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00- 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ โรงเรียนสตูลวิทยา นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยรับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมวันสำคัญวันวิสาขบูชา โดยนำนักเรียนศาสนาพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล

Read More »