Home » Author Archives: admin (page 40)

Author Archives: admin

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/62

ตารางการสอบปลายภาคเรียน 162ดาวน์โหลด [embeddoc url=”ht ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้ประเทสในอาเซียน การประกวดการแต่งกายประจำชาติในอาเซียน กิจกรรมการแสดง

Read More »

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับโล่ในฐานะที่โรงเรียนสตูลวิทยาเป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดสตูลในโอกาสครบรอบ 40 ปี มสธ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ

Read More »

วันที่ 22 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตูลร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จัดให้ความรู้ด้านศิลปะ แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล

Read More »

วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการ และครูจากกลุ่มสาระฯต่างๆ

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ ลดเวลาเรียน/ อย. น้อย

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลระดับประเทศการขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) คุณครูวรรณี บุญเพิ่ม เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบโล่หในครั้งนี้

Read More »

กิจกรรม​วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา​ วันที่​ 1 สิงหาคม​ 2562​ ณ​ หอประชุม​ 100 ปี​ โรงเรียนสตูลวิทยา(กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม)

Read More »

1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมโครงการ 1 สิงหาคม วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ลานหน้าอาคารเรียน 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษาให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากร ตลอดจนเป็นการทำบุญทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรในโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบทุนการศึกษาฯให้แก่นักเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน

Read More »

กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษามลายู ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

Read More »