Home » Author Archives: admin (page 80)

Author Archives: admin

กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนตันหยงกาโบย

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยามาจั ...

Read More »

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป(GAT)

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการแก่นักเร ...

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายการเงิน

คำสั่ง

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่ง

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายบุคคล

Read More »

ติดต่อ

โรงเรียนสตูลวิทยา 318 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดส ...

Read More »

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ (ใหม่)

แบบฟอร์มนิเทศคู่สัญญาออนไลน์(ใหม่) แบบฟอร์มการนิเทศออนไลน์(ใ ...

Read More »

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/7 , ม. 3/8 และ ม.6/1 ปีการศึ ...

Read More »

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Read More »

นายสิงหาสน์ อัมโร นักเรียนชั้น Study in Southeast Korea Program for Thailand student

นายสิงหาสน์ อัมโร นักเรียนชั้น ม.6/7 1. ได้รับคัดเลือกเข้าร่ ...

Read More »