Home » Author Archives: admin (page 53)

Author Archives: admin

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม Open House 2018 บานบุรี วิชาการ “ชุมนุม สร้างอาชีพ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม Open ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียน 2

Read More »

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. (SMART : Science Math Action Research Technology)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต ...

Read More »

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMART) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมสัมมนาโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้นักเรียนำเสนอโครงงานที่นักเรียนได้ศึกษา

Read More »

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จังหวัดสตูล) กิจกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตร วันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ.โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ แหล่งเรียนรู้ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการติวเข้ม O-net ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการติวเข้ม O-net ให้กับนักเรียนชั้น ...

Read More »

16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมงาน “วันครู ประจำปี 2561 ” ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค สตูล

Read More »