Home » ประชาสัมพันธ์ (page 3)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากร สอนภาษามลายู

Read More »

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยงานแนะแนว จัดโครงการเพื่อน้องสตูลวิทยา นักเรียนชั้น ม.3, ม.5, และม.6 ได้มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์ของโรงเรียนสามท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิต

Read More »

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งวิทยากร สอนวิชามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู

มลายูดาวน์โหลด

Read More »

๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมครู “สร้างสรรค์ห้องเรียน 4.0 ด้วยPlickers” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสำหรับครูและนักเรียนระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 136

Read More »

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 กิจกรรมนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ. ณ. โรงแรมทวินโลตัส. จ. นครศรีธรรมราช

Read More »

5 กันยายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจาก University of jember,Indonesia เพื่อทำ MOU และศึกษาดูงานของโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read More »

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/62

ตารางการสอบปลายภาคเรียน 162ดาวน์โหลด Download

Read More »