เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสตูลวิทยา ,จังหวัดสตูล, satunwittaya

รายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2558

ชั้น ม.3

ชั้น ม.6

นักเรียนที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ 8.00 น. - 8.30 น. ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

** หากมาเกินเวลาที่กำหนดจะตัดสิทธิ์การรับวุฒิบัตร และปพ.1 **

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนแต่งกายโดยชุดนักเรียนเรียบร้อย

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสตูลวิทยา