Home » ประชาสัมพันธ์ (page 5)

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพลเมือง พลวัต กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2562 ณ วัดพิทักษะคลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ได้ลงรูปนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง

Read More »

20 มิ.ย.2562 นศท. จิตอาสาโรงเรียนสตูลวิทยา​ เข้าช่วยเหลือเหตุวาตภัย​ ณ​​ บ้านหาดทรายยาว​ ที่หมู่​ 2 ต.ตันหยงโป อ.เมือง​ จ.สตูล

Read More »

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด บูรณาการกับวันสุนทรภู่ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยานายเจริญ จุลนันโท เป็นประธานในพิธี

Read More »

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2562 และขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติพจน์ ติ้นสกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2561

Read More »

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ครูปริยากร กุณโรจร นำนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อระบบทางการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 4 จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม โรงแรมสินเกียรติบุรี

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ (โต้วาที ม.ต้นและม.ปลาย)

Read More »

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมวันทาบูชาครู” เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมีนายเจริญ จุลนันโท รองผู้อํานวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี

Read More »

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ ลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Read More »

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

Read More »