Home » ประชาสัมพันธ์ (page 5)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read More »

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

Read More »

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การงานอาชีพ แนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา สุขศึกษา ...

Read More »

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว+บำเพ็ญประโยชน์+ชุมนุ ...

Read More »

ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2566

server 1 server 2

Read More »

บัญชีรายนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read More »

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตูลวิทยา

รายชื่อ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบทุนภูมิทายาท-ปี-2 ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ใบรับสมัครขอรับทุน

Read More »

หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา Reskilling and Upskilling Secondary School Teachers : ELT Teaching Methods, Material Development based on the CEFR (online ผ่านระบบ Zoom)

รายละเอียดหลักสูตร และกำหนดการ รายชื่อผู้เข้าอบรม

Read More »