Home » ประชาสัมพันธ์ (page 10)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

การงานอาชีพ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิต ...

Read More »

ผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

นักเรียนเลือก server ไหนก็ได้ข้อมูลเหมือนกัน server 1 server ...

Read More »

เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยมแยกระดับชั้น ผลการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ประกาศรับสมัครนักเรียนให ...

Read More »

แบบแจ้งความประสงค์รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียนและเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ตาม โครงการทดสอบ PRETEST “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา”

ให้ันักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ที่สอบได้ลำดับที่ 1 – ...

Read More »

ประกาศเรียนซ้ำกรณีพิเศษ ม.3 และ ม.6

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ IS คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรี ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5

ม.1 ม.2 ม.4 ม.5

Read More »

ประกาศผลการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

แบบฟอร์มแจ้งคสามประสงค์ ประกาศผลสอบ ป.4 ผลคะแนนยอดเยี่ยมระดั ...

Read More »

ตัวแทนนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) รุ่นเยาว์ โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน รูปแบบออนไลน์ (NAS online) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

ผลการเรียน ก่อนกลางภาคและกลางภาค 2/2565

นักเรียนเลือก server ไหนก็ได้ข้อมูลเหมือนกัน server 1 server ...

Read More »