Home » ประชาสัมพันธ์ (page 30)

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

Read More »

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุเทียนถวายถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

Read More »

27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบป้ายครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเยาวชนสตูลรุ่นใหม่ไร้ทุจริต วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00- 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ โรงเรียนสตูลวิทยา นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยรับรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมวันสำคัญวันวิสาขบูชา โดยนำนักเรียนศาสนาพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 9- 11 พฤษภาคม 2562 เป็นศูนย์อบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

กลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read More »

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Read More »