Home » ประชาสัมพันธ์ (page 40)

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ให้กับคณะบุคลากร ของโรงเรียน ชุดธีม ชุดไทย ณ หอประชุมก่า โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีกิจกรรมสังสรรค์ จับของรางวัล ทั้งจากของโรงเรียนและเพื่อนครูด้วยกัน โดยมีท่านผู้อำนวยการนายมาโนช มณีวิทย์ มาเป็นประธาน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม Hello Holiday Western Culture Happy new year and Merry Christmas ณ หอ ประชุมเก่า 100 ปี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนใน โครงการ math contest สนุกคิด​ สนุกเรียน​กับคณิตศาสตร์​

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 18-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMART) จัด กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับมอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ OBECQA : 2560 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA )

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมสนุกคิด สนุกเรียนกับคณิตศาตร์ โดยมีกิจกรรมการประกวด การแข่งขันคิดเลขเร็ว กิจกรรมเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ โดยมีของรางวัลให้กับนักเรียนมากมาย

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายเจริญ จุลนันโท รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ณ สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read More »

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 5/6 เป็นตัวแทน โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 6 ธันวาคม​ 61​ กลุ่มสาระสังคมศึกษา​ฯ​ จัดกิจกรรมตอบปัญหาวัน​รัฐธรรมนูญ​ ณ​ ห้องโสต​ทัศนศึกษา​ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

กิจกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ kid จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ฟื้นฟูป่ชายเลน บ้านหัวทาง อ.เมือง สตูล

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 โครงการ ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อ ...

Read More »