Home » ประชาสัมพันธ์ (page 40)

ประชาสัมพันธ์

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมครู “สร้างสรรค์ห้องเรียน 4.0 ด้วยPlickers” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสำหรับครูและนักเรียนระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 136

Read More »

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 กิจกรรมนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ. ณ. โรงแรมทวินโลตัส. จ. นครศรีธรรมราช

Read More »

5 กันยายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจาก University of jember,Indonesia เพื่อทำ MOU และศึกษาดูงานของโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Read More »

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/62

ตารางการสอบปลายภาคเรียน 162ดาวน์โหลด Loading… Taking t ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้ประเทสในอาเซียน การประกวดการแต่งกายประจำชาติในอาเซียน กิจกรรมการแสดง

Read More »

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับโล่ในฐานะที่โรงเรียนสตูลวิทยาเป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดสตูลในโอกาสครบรอบ 40 ปี มสธ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ

Read More »

วันที่ 22 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตูลร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จัดให้ความรู้ด้านศิลปะ แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล

Read More »

วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการ และครูจากกลุ่มสาระฯต่างๆ

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ ลดเวลาเรียน/ อย. น้อย

Read More »