Home » ประชาสัมพันธ์ (page 4)

ประชาสัมพันธ์

ผลการเรียนของนักเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำกรณีพิเศษ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่ ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยาการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ป ...

Read More »

สมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2565

สมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ โครงการทดสอบ Pre-Te ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ขยายผลการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science”

รายละเอียด สมัครอบรม

Read More »

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวช

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยา ...

Read More »

ประกาศ ผลการเรียนซ้ำประจำภาคเรียนที่ 1 /2564

การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ แนะแนว ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทย์แล ...

Read More »

ประกาศเรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียน (PDF)

Read More »

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียด

Read More »

รางวัลห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ม.ปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

รับเงิน 2,000

Read More »