Home » Blog Pagepage 20

Blog Page

ห้องเรียนประจำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (1 ก.ค. 63)

Read More »

พิธีรับมอบเงินอุดหนุนนักเรียน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดพิธีรับมอบเงิ ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

Read More »

“การนำผลการประเมินไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ” กลุ่มครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) สหวิทยาเขตอันดามัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นำโดย ศน.ธนชพร ต ...

Read More »

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร์อมอุปกรณ์ติดตั้งจํานวน 50 เครื่อง

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร์อมอุปกรณ์ติดตั้งจํานวน 50 เครื่องแ ...

Read More »

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง เรียงตาลำดับตัวอักษร

ผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึก ...

Read More »

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง เรียงตาลำดับตัวอักษร ผลการรับนักเรี ...

Read More »

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยก ...

Read More »

บรรยากาศ การสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

Read More »