Home » Blog Pagepage 10

Blog Page

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ SMART,MEP และ SMTE

รายละเอียด

Read More »

ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563

server 1 server 2

Read More »

โครงการ “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ”

ใบสมัคร “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ”โดยสมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา ร่วมกับ ...

Read More »

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงขับเคลื่อน๖ลอ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

Read More »

Open House Stw. 64

Read More »

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

10 มีนาคม 2564 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจัง ...

Read More »

กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา ...

Read More »

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะเหตุพิเศษ)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ รายละเอียด ม.1 ห้องเรียนปกติ ...

Read More »