Home » Author Archives: admin (page 77)

Author Archives: admin

• วันที่ 15 พ.ย. 2559 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศ ได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 15 พ.ย. 2559 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการม ...

Read More »

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

วันที่ 14 -19 พฤศจิกายน 2559 สหวิทยาเขตอันดามันดำเนินโครงการ ...

Read More »

กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการมัด ...

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมอบรม ...

Read More »

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

28 ตุลาคม 2559โรงเรียนสตูลวิทยาต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ...

Read More »

กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนตันหยงกาโบย

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยามาจั ...

Read More »

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป(GAT)

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการแก่นักเร ...

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายการเงิน

คำสั่ง

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่ง

Read More »

เอกสารคำสั่งฝ่ายบุคคล

Read More »