Home » ประกวดราคา » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

x

Check Also

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2566

ใบสมัคร

รับสมัคร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงขับเคลื่อน๖ลอ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร์อมอุปกรณ์ติดตั้งจํานวน 50 เครื่อง

เช่าครุภัณฑ์คอม ...

การประกวดราคาก่อสร้างหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-Bidding”

การประกวดราคาก่ ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยาเรื่องการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-bidding

ประกวดราคาจ้างก ...