Home » ประกาศโรงเรียน (page 5)

ประกาศโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ SMART,MEP และ SMTE

รายละเอียด

Read More »

โครงการ “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ”

ใบสมัคร “ต้นกล้าสู่ต้นแบบ”โดยสมาคมศิษย์เก่าสตูลวิทยา ร่วมกับ ...

Read More »

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงขับเคลื่อน๖ลอ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หลักสูตร สสวท. (SMART) และห้องเรีย ...

Read More »

โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร Pre-test SORWOR ปีการศึกษา 2563 ระเบียบการสมั ...

Read More »

ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

Read More »

Read More »

การค้นหาภาพโดยการสแกนใบหน้า งานวิ่ง STWRUN 2020

การค้นหาภาพโดยการสแกนใบหน้า อีกวิธีการหนึ่งของการค้นหาภาพวิ่ ...

Read More »

เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต : โรงเรียนสตูลวิทยา

เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต : โรงเรียนสตูลวิทยา เว็บไซต์ โรงเรียน ...

Read More »