Home » ผลงานนักเรียน (page 30)

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม English Camp 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 100 ปี

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู ...

Read More »

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษามลายู โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษามลายู โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยศูนย์เครือข่ายพั ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงกา ...

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โครงการวัยรุ่นไทยรู้ทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง โสต และ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 18 ก.ย 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ...

Read More »

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ...

Read More »

ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

โรงเรียนสตูลวิทยา ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันท ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ high score ติวเข้มภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยากล ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บ่อเจ็ดลูก ท่าเทียบเรือปากบารา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนล่าง จังหวัดสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจั ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองถลาง เพื่อศึกษาดูดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์สอนที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

Read More »

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลโครงงานกระบวนการสร้างสรรค์ ณ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561 (National Science & Technology Fair 2018) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล ...

Read More »