Home » กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ (page 3)

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่าย English Camp สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ EAP ณ ไอดี เรซิเด้นท์ ภูเก็ต

Read More »

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ค่าย STEM EDUCATION ให้กับนักเรียนชั้น ม4/1 และ ม.5/1 วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ เลคเทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล

Read More »

โครงการอบรม GSP ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4/1 และม.5/1 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2560 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

โครงการอบรม GSP ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4/1 และม ...

Read More »

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน 2560 งานห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย จัดกิจกร ...

Read More »

นักเรียนโครงการห้องเรียน SMART ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2560

Read More »

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพ ...

Read More »

• นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระว่างวันที่21- 25. มีนาคม 2560

นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเร ...

Read More »

ภาพบรรยากาศงาน STW Open House 2017 “บานบุรีวิชาการ “

ภาพบรรยากาศงาน STW Open House 2017 “บานบุรีวิชาการ  ...

Read More »

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนห้อง ...

Read More »

ห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย 4/1 , 5/1 และ 6/1 สัมมนาโครงงาน 5 บท ห้องโสตฯ โรงเรียนสตูลวิทยา

ห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย 4/1 , 5/1 และ 6/1 สัมมนาโครงงาน ...

Read More »