Home » กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ (page 4)

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/7 , ม. 3/8 และ ม.6/1 ปีการศึ ...

Read More »