Home » กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ (page 2)

กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย (SMTE) จัด โครงการ​ศึกษา​แหล่ง​เรียนรู้​ของโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และสิ่งแวดล้อม​ SMTE​ กรุงเทพ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

Read More »

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมค่ายปฐมนิเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มจังหวัดสตูลและ สงขลา ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 18-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMART) จัด กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

Read More »

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ...

Read More »

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียน ...

Read More »

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก

Read More »

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(SMART)โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ SMART สตูลวิทยา ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1/8 ,1/9, 2/7, 2/8, 3/7 และ 3/8 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SMTE ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

Read More »

ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม(SMTE) โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4 จำนวน 30 คน

วันที่ 14 -16 มีนาคม 2561 ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสต ...

Read More »

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMART) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมสัมมนาโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้นักเรียนำเสนอโครงงานที่นักเรียนได้ศึกษา

Read More »