Home » Blog Pagepage 5

Blog Page

ผลการเรียน ชั้น ม.1, 2, 4 และ 5 ภาคเรียน 2/2565 (ข้อมูลวันที่ 3 เมษายน 2566)

นักเรียนเลือก server ไหนก็ได้ข้อมูลเหมือนกัน server 1 server ...

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

Read More »

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ไปที่หน้าเว็บรับสมัครนักเรียน

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียน โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

รายชื่อ

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบประเภทโควต้านักเรียนเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทั่วไป)

รายชื่อ

Read More »

ประกาศการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

การงานอาชีพ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิต ...

Read More »

ผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

นักเรียนเลือก server ไหนก็ได้ข้อมูลเหมือนกัน server 1 server ...

Read More »

เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยมแยกระดับชั้น ผลการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ประกาศรับสมัครนักเรียนให ...

Read More »

แบบแจ้งความประสงค์รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียนและเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป ตาม โครงการทดสอบ PRETEST “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา”

ให้ันักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ที่สอบได้ลำดับที่ 1 – ...

Read More »