Home » ประกาศ (page 4)

ประกาศ

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

Read More »

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตามโครงการ ห้องเรียนพิเศษ SMART , MEP และ SMTE ปีการศึกษา 2567

รายชื่อ

Read More »

ประกาศผลสอบ“เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2567

แบบแจ้งความประสงค์รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียนและเข้าศึ ...

Read More »

ประกาศผลเรียนซ้ำ ม.3 และ ม.6 (รอบพิเศษ) ครั้ง1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์แล ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ประกาศ รับสมั ...

Read More »

การทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2567

สมัครสอบ

Read More »

ตารางการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ROV STW E-SPORT ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

รายชื่อ

Read More »

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิต ...

Read More »