Home » ผลงานทางวิชาการ » รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์

ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ

อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน                        โรงเรียนสตูลวิทยา  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ผู้รายงาน                         นางวิไล  หนูคงแก้ว

ปีที่พัฒนาผลงานทางวิชาการ        2559 – 2560

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).พัฒนาชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา   อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple  Random  Sampling)  โดยจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จากจำนวน 5 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  ชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 สถิติที่ใช้คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  และทดสอบสมติฐานด้วย  t – test  Dependent  Samples

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ33203  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพ  89.94/86.11
  1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน5   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเทคนิคการเรียนคำศัพท์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ  วิชา อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.33

 

[embeddoc url=”http://www.stw.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/บทคัดย่อแอ๋ว.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 

x

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อศิษย์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

นายเชษฐา เถาวัล ...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับผังมโนทัศน์

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWDL

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5และทักษะ กระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

เรื่อง : การศึก ...

การศึกษาผลส้มฤทธทางการเรียนรายวิชา ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การศึกษาผลส้มฤท ...

การพัฒนาแบบฟิกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยครูวันเพ็ญ บุญถุทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

การพัฒนาผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน โดยใช้แบบ’ฟิกทักษะ เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดย นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

คนเก่ง สอวน. ค่าย 1

4 มีนาคม 2564 น ...

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เรื่อง Present Simple VS. Present Continuous รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ31101 ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาว ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ On offer เรื่อง Modal Verbs รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ31102 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤท ...

งานวิจัย ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับโปรแกรม Kahoot ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ แผนการ ...

งานวิจัย การพฒันาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

บทคัดย่อ แผนการ ...

ยินดีกับครูฉุดดีน สันง๊ะ ได้รับเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 2 ...

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีที่นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS)

วันพฤหัสบดีที่ ...

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ ชื่องา ...

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก