Home » ผลงานทางวิชาการ » การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5และทักษะ กระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5และทักษะ กระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5และทักษะ กระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาปึที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

ผู้รายงาน : พนิดา สานิง

ปึที่ทำวิจัย : 2562

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธี้ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา ก่อนและหลังได้รับ การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (2) เพื่อเปรียบเทียบผมสัมถุทธี้ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบซิปปากับเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 60 (3) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มในรายวิชา ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยาหลังได้รับการเรียนรู้รูปแบบซิป ปา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3/8 โรงเรียนสตูลวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน ได้จากการลุ่มแบบง่าย

เครื่องมือที่ใซ้ในการศึกษา คือ 1) เครื่องมือที่ใซ้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการ จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(พัฒนาการ ด้านการเมืองการปกครอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลา 2 ชั้วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมถุทธี้ทางการเรียนรายวิชา ส 23103 หน่วยที่ 2 ประเทศไทยสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น(พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้แบบทดสอบแบบ ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 3) แบบประเมินการทำงานกลุ่ม

ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมถุทธี้ทางการเรียนรายวิชา ส 23103 ประวัติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสตูลวิทยา โดยจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ผลสัมถุทธี้ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีน้ยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2 ผลสัมถุทธี้ทางการเรียนวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60
3 พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา หลัง ได้รับการเรียนรู้รูปแบบซิปปา นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม อยู่ในระดับดีมาก

x

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อศิษย์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

นายเชษฐา เถาวัล ...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับผังมโนทัศน์

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWDL

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

การศึกษาผลส้มฤทธทางการเรียนรายวิชา ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การศึกษาผลส้มฤท ...

การพัฒนาแบบฟิกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยครูวันเพ็ญ บุญถุทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

การพัฒนาผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน โดยใช้แบบ’ฟิกทักษะ เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดย นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

คนเก่ง สอวน. ค่าย 1

4 มีนาคม 2564 น ...

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เรื่อง Present Simple VS. Present Continuous รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ31101 ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาว ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ On offer เรื่อง Modal Verbs รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ31102 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤท ...

งานวิจัย ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับโปรแกรม Kahoot ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ แผนการ ...

งานวิจัย การพฒันาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

บทคัดย่อ แผนการ ...

ยินดีกับครูฉุดดีน สันง๊ะ ได้รับเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 2 ...

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีที่นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS)

วันพฤหัสบดีที่ ...

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ ชื่องา ...

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก

รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงานทางวิช ...