ข่าวสาร
Home » ห้องเรียนพิเศษ » โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามแนวทาง สสวท. (SMART : Science Math Action Research Technology)

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งทาง สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เพื่อให้โรงเรียนสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ตามความเหมาะสม ตามศักยภาพของโรงเรียนต่อไป
โรงเรียนสตูลวิทยาจึงจัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม
แนวทางของ สสวท. และสอวน. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้าน
กระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรม
จริยธรรม
เป้าหมาย
๑. นักเรียนมีศักยภาพและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการคิดอย่างสร้างสรรค์
๒. นักเรียนมีความสามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรมจริยธรรม
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา
คนละ ๔,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑. การเรียนปรับพื้นฐานส าหรับชั้น ม.๑
๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๓. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
๔. การแสดงผลงานนักเรียน
๕. การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๖. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๗. ติว O-NET วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๘. การเรียนสอนเสริมวันเสาร์ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

 

x

Check Also

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน ...