Home » Uncategorized » ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนสตูลวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2453  โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลในปัจจุบัน  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนไทยมลายู”  เป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายเจ๊ะหมาด เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 23 คน จัดสอนทั้งภาษามลายูและภาษาไทย

 

พ.ศ.2460 กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเรียนไทยมลายูให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล และพลโทพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตูลวิทยา

พ.ศ.2461  พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ย้ายโรงเรียนสตูลวิทยาไปยังสถานที่ใหม่ ณ บริเวณหน้าเรือนจำ จังหวัดสตูล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลในปัจจุบัน) และเป็นโรงเรียนเดียวที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) และขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก

พ.ศ.2463 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล “ สตูลวิทยา ”

พ.ศ.2475 ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาออกไปอีก 1 ปี เป็น ประถมศึกษาปีที่ 1-4

พ.ศ.2479 ได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปรวมกับโรงเรียนเทศบาลมำบัง และได้เปิดหลักสูตรครูประกาศนียบัตรชายจังหวัด เวลา 2 ปี นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมย้ายที่ตั้งโรงเรียนไปยังทุ่งเฉลิมสุข  เนื่องจากสถานที่เดิมจะสร้างเป็นโรงพยาบาลสตูล

พ.ศ. 2480  ย้ายนักเรียน ป.3-4 และ ม.1-3 ไปเรียนที่เรือนรับรองเจ้าคุณเทศา เป็นการชั่วคราว จนกว่าอาคารเรียนหลังใหม่จะสร้างเสร็จ  ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

พ.ศ. 2481 ย้ายไปสถานที่ใหม่ทุ่งเฉลิมสุข (โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปัจจุบัน) และจัดชั้นเรียนเฉพาะมัธยมศึกษาเพียงระดับเดียว คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 และเปิดขยายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ไปปีละชั้น จนครบชั้นเรียนมัธยม เมื่อปี พ.ศ. 2483

พ.ศ.2482 เปิดชั้นเรียน ม.1 พิเศษ รับนักเรียนจบชั้น ป.4 เข้าเรียนโครงการเร่งรัดผลิตครูมัธยมพิเศษ ใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีนักเรียนสนใจเข้าเรียน 30 คน โครงการนี้ยกเลิกในปี พ.ศ. 2484

พ.ศ. 2496 นายไสว  ทองสุก เป็นครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล “ สตูลวิทยา ” เป็นโรงเรียนสตูล  “ สตูลวิทยา ”

พ.ศ. 2506 นายเฉลียว  ศรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่แทนนายผ่อง สุดเหลือ  (ลาศึกษาต่อ)

ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า โรงเรียนสตูลวิทยา  ดังปัจจุบัน  และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทยาศาสตร์  สำหรับแผนกศิลปะ (ฝรั่งเศส)  เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2514

พ.ศ. 2515 มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง 40 ห้องเรียน สถานที่คับแคบ ขยายไม่ได้ ทางจังหวัดจึงเสนอที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ตำบลคลองขุด ให้ในเนื้อที่ 200 ไร่  จัดสร้างโรงเรียนสตูลวิทยาแห่งใหม่

พ.ศ. 2517-2518  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและย้ายนักเรียน

ม.ศ.1 ไปเรียน  ณ ที่ใหม่โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารเรียน ต.ช.ด.

พ.ศ. 2519 โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (ค.ม.ช) ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการในปี พ.ศ.2520 และย้ายนักเรียน ม.ศ.2 และ   ม.ศ.3  ไปเรียนที่อาคารใหม่

พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ทั้งหมดในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน

 
 

 

x

Check Also

https://www.fac ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อ Faceboo ...

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฎิบัติหน้าที่ส ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

[wpda_org_chart ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

[clicface-organ ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

[clicface-organ ...

ภาษาไทย

[clicface-organ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด Face ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 และลิ้งแจ้งกรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบได้

รายชื่อผู้มีสิท ...

แนะแนว

นางเกษรา หัสมา ...

งานประกันคุณภาพภายใน

รายงานสถานศึกษา ...

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ผลการการเรียนซ้ำ ม.1,2,4 และ 5 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิต ...

ผลการสอบแก้ตัวชั้น ม.1 2 4 5 แก้ตัวครั้งที่ 1/2563 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิต ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4

ห้องเรียนพิเศษว ...

ทดสอบ

FacebookFaceboo ...

แผนที่งานกาชาด

FacebookFaceboo ...

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่

บันทึกข้อความ ข ...

ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

FacebookFaceboo ...