Home » รางวัลแห่งความภูมิใจ » รางวัลโรงเรียน

รางวัลโรงเรียน

โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลระดับประเทศการขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) คุณครูวรรณี บุญเพิ่ม เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบโล่หในครั้งนี้

Read More »

รางวัลโรงเรียน

ได้รับรางวัล OBECQA รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึก ...

Read More »