Home » ประกาศรับสมัครร้านค้าและเครื่องดื่ม

ประกาศรับสมัครร้านค้าและเครื่องดื่ม

ประกาศโรงเรียนสตูสวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านขา ...

Read More »