Home » ประกวดราคา

ประกวดราคา

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2566

ใบสมัคร

Read More »

รับสมัคร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2565

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงขับเคลื่อน๖ลอ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

Read More »

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร์อมอุปกรณ์ติดตั้งจํานวน 50 เครื่อง

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร์อมอุปกรณ์ติดตั้งจํานวน 50 เครื่องแ ...

Read More »

การประกวดราคาก่อสร้างหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-Bidding”

การประกวดราคาก่อสร้างหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตูลวิทยา ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยาเรื่องการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิ ...

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.-ประกาศebiddingดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาดาวน์โหลด 4.แบบรู ...

Read More »