Home » ห้องเรียนพิเศษ » โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามแนวทาง สสวท. (SMART : Science Math Action Research Technology)

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีโรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งทาง สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เพื่อให้โรงเรียนสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ตามความเหมาะสม ตามศักยภาพของโรงเรียนต่อไป
โรงเรียนสตูลวิทยาจึงจัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตาม
แนวทางของ สสวท. และสอวน. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถ มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้าน
กระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรม
จริยธรรม
เป้าหมาย
๑. นักเรียนมีศักยภาพและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการคิดอย่างสร้างสรรค์
๒. นักเรียนมีความสามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีคุณธรรมจริยธรรม
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา
คนละ ๔,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑. การเรียนปรับพื้นฐานส าหรับชั้น ม.๑
๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๓. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
๔. การแสดงผลงานนักเรียน
๕. การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
๖. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๗. ติว O-NET วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๘. การเรียนสอนเสริมวันเสาร์ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

รายละเอียด

 

x

Check Also

โครงงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

นักเรียนโครงการ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ (English and Culture Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ , ๒/๙ และ ๓/๙ จำนวน ๔๗ คน ณ SMK Bandar Tasek Mutiara รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561

FacebookFaceboo ...

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. (SMART : Science Math Action Research Technology)

โครงการห้องเรีย ...

วันที่ 6 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMART) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการอบรม STEM Education by lego : การส่งเสริมอัจริยภาพด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 และ 3/8 โดยวิทยากร ครูสุริยัน บิลหีม ณ ห้องโสต โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 6 มกราคม ...

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน ...

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นักเรียนโรงเรีย ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิง ...

ห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย 4/1 , 5/1 และ 6/1 สัมมนาโครงงาน 5 บท ห้องโสตฯ โรงเรียนสตูลวิทยา

ห้องเรียนพิเศษ ...

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

โครงการห้องเรีย ...