Home » ห้องเรียนพิเศษ » โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : EAP ( English Ability Program )

ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คนในสังคมจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา การปฏิรูป
การศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถในการปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นผู้พร้อมและมีความสามารถใน
การแข่งขันภาษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กันเป็นอันมาก การที่ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็น
อย่างดีนับเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
โรงเรียนสตูลวิทยาจึงจัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( EAP) เพื่อสนองความต้องการของสังคม
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๓. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
๑. นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการพัฒนาตนเองให้รู้วิธีการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา
คนละ ๙,๘๘๐ บาท/ภาคเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑. การเรียนปรับพื้นฐานส าหรับชั้น ม.๑ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
๒. English Camp
๓. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
๔. การแสดงผลงานนักเรียน
๕. การแข่งขันทักษะทางภาษา
๖. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
๗. การทดสอบทางภาษา (CU – TEP)
๘. การติว O – NET วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๙. การเรียนสอนเสริมวันเสาร์ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนชาวไทย
๑๐.การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

รายละเอียด
x

Check Also

โครงงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

นักเรียนโครงการ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ (English and Culture Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ , ๒/๙ และ ๓/๙ จำนวน ๔๗ คน ณ SMK Bandar Tasek Mutiara รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561

FacebookFaceboo ...

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. (SMART : Science Math Action Research Technology)

โครงการห้องเรีย ...

วันที่ 6 มกราคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMART) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการอบรม STEM Education by lego : การส่งเสริมอัจริยภาพด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 และ 3/8 โดยวิทยากร ครูสุริยัน บิลหีม ณ ห้องโสต โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 6 มกราคม ...

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน ...

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นักเรียนโรงเรีย ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิง ...

ห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย 4/1 , 5/1 และ 6/1 สัมมนาโครงงาน 5 บท ห้องโสตฯ โรงเรียนสตูลวิทยา

ห้องเรียนพิเศษ ...

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรีย ...