Home » รางวัลแห่งความภูมิใจ » รางวัลโรงเรียน

รางวัลโรงเรียน

ได้รับรางวัล OBECQA รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้แก่โรงเรียนที่มีการบริหารที่ยอดเยี่ยม ผลลัพธ์ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2559
รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ จาก สพฐ ปี พ.ศ.261
x

Check Also

รางวัลห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ม.ปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา

โครงงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

นักเรียนโครงการ ...

โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลระดับประเทศการขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) คุณครูวรรณี บุญเพิ่ม เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบโล่หในครั้งนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ