Home » ประชาสัมพันธ์ » ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภัทรกร หมาดฉิม  ชนะเลิศเหรียญทอง

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนาราภัทร ชัยศิริ เหรียญเงิน

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวมัทธนา ตาเดอิน  เหรียญทอง อันดับ 2

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจริยกร ประกอบชัยชนะ เหรียญทอง อันดับ 2

ผลการแข่งขันของนักเรียน

การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี (ญ) ระดับ ม.4-6

เหรียญทอง       นางสาวกุลสตรี  ชูศรีเพชร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-3    

เหรียญเงิน        ด.ญ.ชุติกาญจน์ ติ้นสกุล

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-6    

เหรียญเงิน        นายทินกร วราพันธ์เลิศ

 การประกวดร้องเพลงสากลชาย ม.1-3   

เหรียญทองแดง  เด็กชายอานีฟ หลงเจ๊ะ

ครูผู้ฝึกสอน  นายสโมสร  ทองสิพพัญญู

ร้องเพลงสากล (ชาย) ม.4-6

เหรียญทอง       นายธนโชติ แก้วพิชัย

ร้องเพลงสากล (หญิง) ม.4-6    

เหรียญทอง       นางสาวศศิชา ไทรทอง

สุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-6

เหรียญทองแดง  นางสาวทานตะวัน นิยมผล

ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวโสธิญา  เย็นทั่ว

การแข่งขันการปะกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 (หญิง)

เหรียญเงิน        นางสาวโกมลดา รอดทองเติม

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวโสธิญา เย็นทั่ว

การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี (ญ) ระดับ ม.4-6

เหรียญทอง       นางสาวกุลสตรี  ชูศรีเพชร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว

การแข่งขันการประกวดละครสั้นภาษาเกาหลี (Skit)ระดับชั้น ม.๔-๖

เหรียญทอง

น.ส.ศิริกุล  ศรีชมภู

นางสาวฤทัยรัตน์ กาฬวงศ์

นางสาวมาริษา ติดมูดา

นางสาวสิริยากร หลงเจ๊ะ

นางสาวพุทธชาติ  จอมสว่าง

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

การแข่งขัน  การพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี           ระดับ ม.4-6

เหรียญเงิน        นางสาวกุลยารัตน์  ไชยวร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

ประกวดร้องเพลงภาษามาเลเซีย ประเภทหญิง  ระดับ ม.4-6

เหรียญเงิน        นางสาวมารียา หลงสะเตี๊ยะ

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

ประเภทการแข่งขัน ละครสั้น ภาษามาเลเซีย(Skit) ระดับชั้น ม.4-6

เหรียญทองแดง

นายชารนร์ เจะฮะ

นายชีดาน ดีนายัง

นายสุพพัต แก้วอ่อน

นายอัษฎา หับยูโซะ

นางสาวอามีน๊ะ สมันแดหวา

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

การแข่งขัน การพูดสุนทรพจน์ภาษามาเลเซีย ระดับชั้น ม.4-6

ชนะเลิศเหรียญทอง        นางสาวยามีละห์ อุมาจิ

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

นิทรรศการ คลัสเตอร์ที่ 8

รางวัลเหรียญทอง

x

Check Also

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

FacebookFaceboo ...

คาราวาน วิทยาศาสตร์ อว. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แบบจองเข้าร่วมช ...

เปิดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2567

การชำระค่าเทอม- ...

ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเรียนรู่ ...

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

เริ่ม 20 พฤษภาค ...

ประกาศการเรียนซ้ำรอบพิเศษ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566

สังคมศึกษา วิทย ...

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนสตูลวิท ...

รายละเอียด การนัดหมายถ่ายรูปนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

FacebookFaceboo ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายละเอียด Face ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายละเอียด pdf ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( กรณีนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ) ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด PDF ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามประกาศศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายชื่อ PDF Fac ...

เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

FacebookFaceboo ...

ประกาศการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ส ...

ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ส ...

ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ส ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายละเอียด Face ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนเกาะหลีเป๊ะ แผนการเรียนศิลป์ – อาชีพ

รายชื่อ Faceboo ...

Announcement of Satunwittaya School Subject : The Result of Foreign Teachers’ Selection Position : English teacher

Detail Facebook ...

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ม.1 และ ม.4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล

FacebookFaceboo ...