Home » ประชาสัมพันธ์ » ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ยินดีกับคณะและครูนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานเวทีศักยภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2560 (World-Class Standard School Symposium) ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 การประกวดและแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภัทรกร หมาดฉิม  ชนะเลิศเหรียญทอง

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนาราภัทร ชัยศิริ เหรียญเงิน

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวมัทธนา ตาเดอิน  เหรียญทอง อันดับ 2

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจริยกร ประกอบชัยชนะ เหรียญทอง อันดับ 2

ผลการแข่งขันของนักเรียน

การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี (ญ) ระดับ ม.4-6

เหรียญทอง       นางสาวกุลสตรี  ชูศรีเพชร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-3    

เหรียญเงิน        ด.ญ.ชุติกาญจน์ ติ้นสกุล

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-6    

เหรียญเงิน        นายทินกร วราพันธ์เลิศ

 การประกวดร้องเพลงสากลชาย ม.1-3   

เหรียญทองแดง  เด็กชายอานีฟ หลงเจ๊ะ

ครูผู้ฝึกสอน  นายสโมสร  ทองสิพพัญญู

ร้องเพลงสากล (ชาย) ม.4-6

เหรียญทอง       นายธนโชติ แก้วพิชัย

ร้องเพลงสากล (หญิง) ม.4-6    

เหรียญทอง       นางสาวศศิชา ไทรทอง

สุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-6

เหรียญทองแดง  นางสาวทานตะวัน นิยมผล

ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวโสธิญา  เย็นทั่ว

การแข่งขันการปะกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 (หญิง)

เหรียญเงิน        นางสาวโกมลดา รอดทองเติม

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวโสธิญา เย็นทั่ว

การประกวดร้องเพลงภาษาเกาหลี (ญ) ระดับ ม.4-6

เหรียญทอง       นางสาวกุลสตรี  ชูศรีเพชร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์  สิงห์แก้ว

การแข่งขันการประกวดละครสั้นภาษาเกาหลี (Skit)ระดับชั้น ม.๔-๖

เหรียญทอง

น.ส.ศิริกุล  ศรีชมภู

นางสาวฤทัยรัตน์ กาฬวงศ์

นางสาวมาริษา ติดมูดา

นางสาวสิริยากร หลงเจ๊ะ

นางสาวพุทธชาติ  จอมสว่าง

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

การแข่งขัน  การพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี           ระดับ ม.4-6

เหรียญเงิน        นางสาวกุลยารัตน์  ไชยวร

ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

ประกวดร้องเพลงภาษามาเลเซีย ประเภทหญิง  ระดับ ม.4-6

เหรียญเงิน        นางสาวมารียา หลงสะเตี๊ยะ

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

ประเภทการแข่งขัน ละครสั้น ภาษามาเลเซีย(Skit) ระดับชั้น ม.4-6

เหรียญทองแดง

นายชารนร์ เจะฮะ

นายชีดาน ดีนายัง

นายสุพพัต แก้วอ่อน

นายอัษฎา หับยูโซะ

นางสาวอามีน๊ะ สมันแดหวา

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

การแข่งขัน การพูดสุนทรพจน์ภาษามาเลเซีย ระดับชั้น ม.4-6

ชนะเลิศเหรียญทอง        นางสาวยามีละห์ อุมาจิ

ครูผู้ฝึกสอน นายสาการียา อาแว

นิทรรศการ คลัสเตอร์ที่ 8

รางวัลเหรียญทอง

x

Check Also

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจ้าง

ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

ตารงเรียนนักเรี ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654 รอบสุดท้าย

การงานอาชีพ สุข ...

ยินดีกับโรงเรียนสตูลวิทยารับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

รับสมัคร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การงานอาชีพ สุข ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียน ...

ประกาศซื้อหนังสือโดยวิธีคัดเลือก ประจำปี 2565

ประกาศโรงเรียน ...

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

โปรดทราบ นักเรี ...

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ดูรายชื่อ โปรดท ...

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2/2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียด ประก ...