Home » ผลงานทางวิชาการ » รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน :    รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ

โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน :      นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

ปีที่รายงาน :   ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพการดำเนินงานแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนัก์เรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560  2) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหาการติด 0, ร , มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 3) จำนวนการติด 0,ร,มส ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษาขันพื้นฐาน ต่อการดำเนิน โครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 313 คน ครูผู้สอน จำนวน 73 คน ผู้ปกครอง จำนวน 313 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบบันทึกผลการ ประเมินการติด 0,ร,มส ของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับได้ค่า ความเชื่อมั่นระหว่าง 0.890-0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดอยู่ในระดับมาก (x̄=4.16, D. = .62) และ ( x̄=4.43, S.D. = .57) ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยาปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็น ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.04, S.D. = .64) ไค้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยาปีการศึกษา 2560 ตามความ คิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.30, S.D. = .48) (  x̄= 4.25, S.D. = .52) และ ( x̄ = 4.18, S.D. = .06) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียน โดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินการแก้ปัญหาการติด 0,ร, มส ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตาม ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.36, S.D. = .44) ( x̄ = 4.38, S.D. = .39) และ ( x̄= 4.21, S.D. = .56) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการ แก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม ทังสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x̄=4.28, S.D. = .51) ( x̄= 4.50, S.D. = .40) และ ( x̄= 4.08, S.D. = .58) ตามลำดับ ไค้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกรายการที่ประเมิน

4.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินการติด 0,ร,มส รายวิชาตามระเบียบการวัดผลประเมินผล ระดับสถานศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวมปีการศึกษา 2560 จำนวนการติด 0,ร,มส ร้อยละ17.38 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ38.34 ลดลงร้อยละ 96 ไค้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.13 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71 เพิ่มขึ้น 11.42 ไค้คะแนนเฉลี่ย5 ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ต่ำว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2559 ทั้ง 2 ระดับชั้น ได้คะแนนเฉลี่ย 0 ไม่ผ่านประเด็นการ ประเมิน สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้คะแนน รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ การแก้ปัญหา การติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับมาก ( x̄ =4.28, S.D. = .49) (x̄ = 4.12, S.D. = .60) (x̄  = 4.09, S.D. = .60) และ (x̄ = 4.49, S.D. = .51) ตามลำดับ ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่าน เกณฑ์ภาพรวมและทุกรายการที่ประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม สร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสดูลวิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP-Model) ทัง 4 ด้าน คะแนนรวม 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 95 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

  1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนด เป็นแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของ นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. ควรนำขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีปัญหา การติด 0,ร,มส ของนักเรียน และมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อประยุกต์ใช้ใน การแก้ปัญหา การติด 0,ร,มส เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
  3. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่อย่าง กว้างขวาง

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติด 0 ,ร , มส ของนักเรียนโดย ใช้เทคนิคและรูปแบบอื่นๆ
  2. ควรศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการติด 0 ,ร , มส ของนักเรียน
  3. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่มีผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

 

[embeddoc url=”http://www.stw.ac.th/wp-content/uploads/2018/04/img-410121239.pdf” download=”all” viewer=”google”]
x

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อศิษย์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

นายเชษฐา เถาวัล ...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับผังมโนทัศน์

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWDL

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5และทักษะ กระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

เรื่อง : การศึก ...

การศึกษาผลส้มฤทธทางการเรียนรายวิชา ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การศึกษาผลส้มฤท ...

การพัฒนาแบบฟิกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยครูวันเพ็ญ บุญถุทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

การพัฒนาผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน โดยใช้แบบ’ฟิกทักษะ เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดย นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

คนเก่ง สอวน. ค่าย 1

4 มีนาคม 2564 น ...

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เรื่อง Present Simple VS. Present Continuous รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ31101 ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาว ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ On offer เรื่อง Modal Verbs รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ31102 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤท ...

งานวิจัย ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับโปรแกรม Kahoot ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ แผนการ ...

งานวิจัย การพฒันาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

บทคัดย่อ แผนการ ...

ยินดีกับครูฉุดดีน สันง๊ะ ได้รับเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 2 ...

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีที่นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS)

วันพฤหัสบดีที่ ...

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ ชื่องา ...

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก