Home » ผลงานทางวิชาการ » การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อวิจัย         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล

ผู้วิจัย              นางรัสรียา    ปังหลีเส็น

ปีที่ทำวิจัย       2560

บทคัดย่อ

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  และ  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  79   คน  จาก  3  ห้องเรียน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   มีจำนวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  จำนวน  23  แผน  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  จำนวน 30  คน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนประจำเล่มของแบบฝึกทักษะ จำนวน 4 เล่มๆ ละ  10  ข้อ  ยกเว้นเล่มที่ 1 ไม่มีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเพราะเป็นการทบทวนเนื้อหา และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที(t-test)   ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ค่าประสิทธิภาพ  (E1 /E2 )  เท่ากับ  85.18/82.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบ

สมการเชิงเส้นและเมทริกซ์   โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD   มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.39)

[embeddoc url=”http://www.stw.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/บทคัดย่อวิจัยรัสรียา-.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”ดาวน์โหลด”]

 

x

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อศิษย์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

นายเชษฐา เถาวัล ...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับผังมโนทัศน์

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWDL

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5และทักษะ กระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

เรื่อง : การศึก ...

การศึกษาผลส้มฤทธทางการเรียนรายวิชา ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การศึกษาผลส้มฤท ...

การพัฒนาแบบฟิกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยครูวันเพ็ญ บุญถุทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

การพัฒนาผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน โดยใช้แบบ’ฟิกทักษะ เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดย นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

คนเก่ง สอวน. ค่าย 1

4 มีนาคม 2564 น ...

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เรื่อง Present Simple VS. Present Continuous รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ31101 ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาว ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ On offer เรื่อง Modal Verbs รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ31102 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤท ...

งานวิจัย ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับโปรแกรม Kahoot ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ แผนการ ...

งานวิจัย การพฒันาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

บทคัดย่อ แผนการ ...

ยินดีกับครูฉุดดีน สันง๊ะ ได้รับเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 2 ...

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีที่นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS)

วันพฤหัสบดีที่ ...

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ ชื่องา ...

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก