Home » ผลงานครู » รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

เรื่อง               รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

ผู้วิจัย             นางรติมา   คงคำสวน

ระดับชั้น         มัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียน         สตูลวิทยา

ปีการศึกษา      2560

 บทคัดย่อ

             รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาเป็นการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับสาระเศรษฐศาสตร์จนกระทั่งสามารถนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคม3 ได้อย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ1)ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตูลวิทยาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 3)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาและ4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสตูลวิทยาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4โรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560จำนวน39คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1)เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาจำนวน6เล่มได้แก่เล่มที่1ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันเล่มที่2ตลาดในระบบเศรษฐกิจเล่มที่3การกำหนดราคาตามระบบอุปสงค์และอุปทานเล่มที่4การกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจเล่มที่5นโยบายการเงิน และเล่มที่ 6 นโยบายการคลัง 2) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาจำนวน10แผนใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น19ชั่วโมง3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์ชนิดปรนัย4ตัวเลือกจำนวน40ข้อและ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ (t-test)

 

ผลการวิจัย  พบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101)สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ83.93/84.10
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6864
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตูลวิทยา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.81และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.21

โดยสรุป รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเหมาะสม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้ตามขั้นตอนนักเรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ที่คงทนจนกระทั่งทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3  (ส32101)สูงขึ้นอีกทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) จึงควรสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป

 

 

 

x

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียนโดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อศิษย์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 , ร , มส ของนักเรียน โดยใช้ ESCoRA Model โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2564

นายเชษฐา เถาวัล ...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับผังมโนทัศน์

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWDL

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์ 5และทักษะ กระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

เรื่อง : การศึก ...

การศึกษาผลส้มฤทธทางการเรียนรายวิชา ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การศึกษาผลส้มฤท ...

การพัฒนาแบบฟิกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยครูวันเพ็ญ บุญถุทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

การพัฒนาผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน โดยใช้แบบ’ฟิกทักษะ เรื่อง ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดย นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

บทคัดย่อ การวิจ ...

ยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

นางสาวกัญญ์วรา ...

ยินดีกับครูศิรินันท์ ยูโซะ

ยินดีกับครูศิริ ...

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

คนเก่ง สอวน. ค่าย 1

4 มีนาคม 2564 น ...

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เรื่อง Present Simple VS. Present Continuous รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ31101 ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาว ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ On offer เรื่อง Modal Verbs รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ31102 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาผลสัมฤท ...

งานวิจัย ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับโปรแกรม Kahoot ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ แผนการ ...

งานวิจัย การพฒันาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

บทคัดย่อ แผนการ ...

ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ได้รับไล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ครูดีศรีสตูล” ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 2 ...