Home » กิจกรรม » โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

วันที่ 14 -19 พฤศจิกายน 2559 สหวิทยาเขตอันดามันดำเนินโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ       สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ม.6 และนักเรียน ม.3 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย และ ม.ต้น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับครูในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนขานรับนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

x

Check Also

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจ้าง

ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

ตารงเรียนนักเรี ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654 รอบสุดท้าย

การงานอาชีพ สุข ...

ยินดีกับโรงเรียนสตูลวิทยารับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

รับสมัคร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การงานอาชีพ สุข ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียน ...

ประกาศซื้อหนังสือโดยวิธีคัดเลือก ประจำปี 2565

ประกาศโรงเรียน ...

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

โปรดทราบ นักเรี ...

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ดูรายชื่อ โปรดท ...

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2/2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียด ประก ...