Home » กิจกรรม » โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

วันที่ 14 -19 พฤศจิกายน 2559 สหวิทยาเขตอันดามันดำเนินโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ       สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ม.6 และนักเรียน ม.3 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย และ ม.ต้น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับครูในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนขานรับนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

x

Check Also

เปิดรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2567

การชำระค่าเทอม- ...

ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเรียนรู่ ...

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

เริ่ม 20 พฤษภาค ...

ประกาศการเรียนซ้ำรอบพิเศษ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566

สังคมศึกษา วิทย ...

รายละเอียด การนัดหมายถ่ายรูปนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายละเอียด pdf

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( กรณีนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ) ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด PDF

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามประกาศศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายชื่อ PDF

เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

ประกาศการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ส ...

ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ส ...

ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ส ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนเกาะหลีเป๊ะ แผนการเรียนศิลป์ – อาชีพ

รายชื่อ

Announcement of Satunwittaya School Subject : The Result of Foreign Teachers’ Selection Position : English teacher

Detail

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ม.1 และ ม.4 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ม.4 ห้องเรียนทั ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

รายชื่อ

Announcement of Eligible Candidates for Interviewing as Teacher at Satunwittaya School