Home » บุคลากร » กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเดอิน

ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางรติมา คงคำสวน

ครู ค.ศ.3

น.ส.อาจารี อมาตยพันธ์

ครู ค.ศ.3

นางณูรไอนี้ ลาโยค

ครู ค.ศ.3

นางยุพิน จันทบูลย์

ครู ค.ศ.3

น.ส.ปริยากร กุณโรจร

ครู ค.ศ.2

นายอดุลย์ ตาเดอิน

ครู ค.ศ.2

นายฉุดดิน สันง๊ะ

ครู ค.ศ.2

นางอรวรรณ มากชูชิต

ครู ค.ศ.2

น.ส.พนิดา สานิง

ครู ค.ศ.2

น.ส.รังสิมา จำริ

ครู ค.ศ.1

น.ส.จารุวรรณ บุญศรี

ครู ค.ศ.1

น.ส.แวอายดะห์ มะแอ

ครูผู้ช่วย

x

Check Also

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ย ...

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

น.ส.ลียานา ประท ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสโมสร ทองสิพ ...