Home » บุคลากร » กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ยห้วน

ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางหทัยชนก ง๊ะสมัน

ครู ค.ศ.2

นางจิรวรรณ ปรางจันทร์

ครู ค.ศ.3

นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ

ครู ค.ศ.3

นางสมสวาท ลิมานัน

ครู ค.ศ.3

นางมยุรี เจะเลาะ

ครู ค.ศ.3

นายอนุสิทธิ์ มูสิกวงศ์

ครู ค.ศ.2

น.ส.ลมัย สิงหโกมล

ครู ค.ศ.3

นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล

ครู ค.ศ.3

นางปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ

ครู ค.ศ.3

น.ส.นายูลา ดาเลาะ

ครู ค.ศ.3

นางตรีนุช ทิศเมือง

ครู ค.ศ.3

นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด

ครู ค.ศ.3

นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว

ครู ค.ศ.2

น.ส.บุญประภา ช่วยชม

ครู ค.ศ.3

น.ส.พัชราภรณ์ ยาบา

ครู ค.ศ.3

นางดวงรัตน์ เคยอาษา

ครู ค.ศ.2

นางศิรินันท์ ยูโซะ

ครู ค.ศ.2

น.ส.มาเรียม โต๊ะประดู่

ครู ค.ศ.2

น.ส.ยามีละห์ ดำเต๊ะ

ครู ค.ศ.2

นายวิทยา มิหอมมิ

ครู ค.ศ.1

น.ส.พิรดา อาษาราษฎร์

ครู ค.ศ.1

น.ส.ฮายาตี ยาติกุล

ครู ค.ศ.1

นายสุริยัน บิลหีม

ครู ค.ศ.3

นายสุเทพ มะลิวัลย์

ครู ค.ศ.3

x

Check Also

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเด ...

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางซอฟียะ มรรคา ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจินดาวรรณ บุ ...