Home » บุคลากร » กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ณหทัย ลัสมาน

ครู ค.ศ.2

นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ

ครู ค.ศ.2

นางนาราภัทร หยีราเหม

ครู ค.ศ.2

น.ส.พิมพ์ชนก ทองเงิน

ครู ค.ศ.2

น.ส.สุดารัตน์ นารอยี

ครู ค.ศ.1

นายอากัสซี่ บังกูสัน

ครูผู้ช่วย

น.ส.สิริยากร วิชิตพงษ์

ครูผู้ช่วย

x

Check Also

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเด ...

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ย ...

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางซอฟียะ มรรคา ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจินดาวรรณ บุ ...