Home » บุคลากร » กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

น.ส.ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางซอฟียะ มรรคาเขต

ครู ค.ศ.3

นายทศพล โคกเขา

ครู ค.ศ.2

นางกิรตี หมาดทิ้ง

ครู ค.ศ.2

นางพรทิพย์ สิทธิชัย

ครู ค.ศ.2

นางฮาสนะ โคกเขา

ครู ค.ศ.2

น.ส.พิมเดือน สังข์ทอง

ครู ค.ศ.3

นางฟารีดา กุลโรจนสิริ

ครู ค.ศ.3

นางรัสรียา ปังหลีเส็น

ครู ค.ศ.3

นายภัทรกร หมาดฉิม

ครู ค.ศ.3

นางนันทนา อิศโร

ครู ค.ศ.3

นายนาวี มะสมัน

ครู ค.ศ.2

นางสาววลัยพร สงคง

ครู ค.ศ.2

น.ส.ธนิดา ยาประจัน

ครู ค.ศ.1

x

Check Also

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเด ...

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ย ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศิรา ทองสีดำ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสโมสร ทองสิพ ...