Home » บุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณวงศ์

ครู ค.ศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศิรา ทองสีดำ

ครู ค.ศ.1

น.ส.ยามีละห์ ยูโซะ

ครู ค.ศ.1

น.ส.อัญอนงค์ คงทน

ครู ค.ศ.1

x

Check Also

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเด ...

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ย ...

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

น.ส.ลียานา ประท ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสโมสร ทองสิพ ...