Home » บุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว

ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงษ์ศักดิ์ คงสง

ครู ค.ศ.2

นายสโมสร ทองสิพพัญญู

ครู ค.ศ.2

นางจิตติมา บุญนวล

ครู ค.ศ.2

นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์

ครู ค.ศ.1

น.ส.วาสนา หมัดเส็น

ครู ค.ศ.1

x

Check Also

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเด ...

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ย ...

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางซอฟียะ มรรคา ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก ...