Home » บุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสโมสร ทองสิพพัญญู

ครู ค.ศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว

ครู ค.ศ.2

นางจิตติมา บุญนวล

ครู ค.ศ.2

นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์

ครู ค.ศ.2

น.ส.วาสนา หมัดเส็น

ครู ค.ศ.2

นายธนวรรธน์ เจริญดี

ครู ค.ศ.2

น.ส.รัตนรัตน์ สุริยันยงค์

ครูผู้ช่วย

น.ส.ศุภิสรา มณีรัตน์

ครูผู้ช่วย

x

Check Also

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเด ...

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ย ...

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

น.ส.ลียานา ประท ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก ...