Home » บุคลากร » กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไล หนูคงแก้ว

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฉวีวรรณ เส็มสัน

ครู ค.ศ.3

นางสร้อย นวลแก้ว

ครู ค.ศ.3

นางณัฏยา แสงอรุณ

ครู ค.ศ.3

นางจริยกร ประกอบชัยชนะ

ครู ค.ศ.3

นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ

ครู ค.ศ.3

น.ส.นูรียา ลายู

ครู ค.ศ.2

น.ส.สุวนิช แซ่อ๋อง

ครู ค.ศ.2

นายวิชิต คงรักษ์

ครู ค.ศ.1

นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

ครู ค.ศ.1

นายยุวนันท์ อาหน่าย

ครูผู้ช่วย

น.ส.กนกวรรณ หอมชื่น

ครูผู้ช่วย

น.ส.ฮามีดะห์ อาแว

ครูผู้ช่วย

น.ส.วัชรีวรรณ ไซยกูล

ครูผู้ช่วย

x

Check Also

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.มัทธนา ตาเด ...

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิมน เชี่ย ...

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

น.ส.ลียานา ประท ...

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวันเพ็ญ บุญฤ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐพล สุวรรณ ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางยาวีรา พงค์ห ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสโมสร ทองสิพ ...