ข่าวสาร
Home » ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื ...

Read More »

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เทคนิคการเรียนคำศัพท์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชา อ 33203 ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง  เทคนิคการ ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ...

Read More »

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

เรื่อง               รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  เรื่อง ออกแบบ งานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา   จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทค ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อการศึกษาค้นคว้า  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อวิจัย         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ...

Read More »

การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ชื่อเรื่อง        การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดก ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน :    รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร, ...

Read More »