ข่าวสาร
Home » ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  เรื่อง ออกแบบ งานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา   จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทค ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อการศึกษาค้นคว้า  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อวิจัย         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ...

Read More »

การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดกิจกรรม) เรื่องการดำเนินชีวิตบนหลักธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ชื่อเรื่อง        การพัฒนาสื่อประสม (ชุดการสอนและชุดก ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร,มส ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน :    รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0,ร, ...

Read More »

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง                การพัฒนาบทเรียนคอม ...

Read More »

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »

การพัฒนาชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ   ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน  : การพัฒนาชุดฝึกทักษะเทค ...

Read More »

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยที่ 3 เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ 1ว30201 เรื่องการเคลื่อนที่ แบบต่าง ๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน           รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ฟิ ...

Read More »