หน้าหลัก

message user image

ห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการสมัคร

1. ดาวโหลดใบสมัคร

2. กรอกข้อมูล พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

3. สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัคออนไลน์

4. แนบไฟล์ ใบสมัคร และ ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. รอตรวจคุณสมบัติ หากคุณสมบัติผ่าน เอกสารครบถ้วน

6. จ่ายเงินค่าใบสมัคร และ แจ้งชำระเงิน

7. พิมพ์ใบสมัคร

10. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนสมัคร

User Avatar

สมัคร ม.1 ห้องเรียน SMART และ SMTE

User Avatar

สมัครเรียน ม.1 ห้องเรียน MEP

User Avatar

สมัครเรียน ม.4 ห้องเรียน SMTE

วิธีการชำระเงินผ่าน application krungthai next

1. เปิด application krungthai next

2. เลือกเมนูจ่ายบิล

3. ระบุตัวเลข 83072 ในช่องค้นหา

4. กดเลือก ค่าสมัครเข้าเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา(83072)

5. พิมพ์รหัสผู้สมัครสอบใน Ref1 5 ตัว

6. พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้สมัครสอบ ให้พิมเฉพาะชื่อเท่านั้นไม่ต้องใส่คำนำหน้า (เพราะหากพิมพ์ยาวเกินไป ระบบจะโอนเงินไม่ได้)

7. พิมพ์จำนวนเงิน 100 บาท

8. กดปุ่มถัดไป

9. ระบบจะแจ้งว่าการชำระเงินสำเร็จให้เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้

10. เมื่อชำระงินแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้ในเวลา 16.00 น. ของวันถัดไป


แบบฟอร์มผลการเรียนเพื่อให้สถานศึกษารับรอง กรณีไม่มี บฟ.1

แบบฟอร์มการรายงานผลการเรียนเพื่อให้สถานศึกษารับรอง กรณีไม่มี บฟ.1

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

แบบส่งคำร้องขอแก้ไขข้อผิดพลาด

แบบส่งคำร้องขอแก้ไขข้อผิดพลาด

ติดตามสถานะคำร้องและการแก้ไข

ติดตามสถานะคำร้องและการแก้ไข

...

คุณสมบัติ

message user image

ม.1 ห้องเรียน SMART และ SMTE

1. มีผลการเรียนเฉลียรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75

message user image

ม.1 ห้องเรียน MEP

1. มีผลการเรียนเฉลียรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.75

message user image

ม.4 ห้องเรียน SMTE

1. มีผลการเรียนเฉลียรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

message user image

ม.1 ห้องเรียน SMART SMTE และ MEP

1. ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งมีนายทะเบียนและหัวหน้า สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เป็นผู้ลงนามรับรอง หรือ สำเนา ปพ. ๑ ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษาและ เป็นฉบับที่นายทะเบียน ลงนามรับรองสำเนา กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาบีที่ ๖ หรือ ปพ. ๑ ฉบับจริง กรณีที่สำเร็จการศึกษา

2. รูปถ่ายในเครื่องแบบโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัครจำนวน ๓ รูป ( รูปขาว - ดำ หรือรูปสีหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนที่มีชื่อนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียนรับรองสำเนา

4. เงินค่าดำเนินการสอบ ๑๐๐ บาท

message user image

ม.4 ห้องเรียน SMTE

1. ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของโรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งมีนายทะเบียนและหัวหน้า สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เป็นผู้ลงนามรับรอง หรือสำเนา ปพ. ๑ ที่มีผลการเรียน ๕ ภาคเรียนและเป็นฉบับที่นาย ทะเบียนลงนามรับรองสำเนา กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ปพ. ๑ ฉบับจริง กรณีที่สำเร็จ การศึกษา

2. รูปถ่ายในเครื่องแบบโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัครจำนวน ๓ รูป (รูปขาว - ดำ หรือรูปสีหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนที่มีชื่อนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียนรับรองสำเนา

4. เงินค่าดำเนินการสอบ ๑๐๐ บาท

สถิติ

ประเภท จำนวนที่สมัครแล้ว
ม.1 ห้องเรียน SMART 21
ม.1 ห้องเรียน SMTE 6
ม.1 ห้องเรียน MEP 1
ม.4 ห้องเรียน SMART 5

รายละเอียดวันสอบ

message user image

อย่าลืมเตรียม ดินสอขนาด 2B ปากกา และ ยางลบ มาในวันสอบ

ประเภท วันที่ในการสอบ
ม.1 ห้องเรียน SMART 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.– 15.00 น.
ม.1 ห้องเรียน SMTE 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.– 15.00 น.
ม.1 ห้องเรียน MEP 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.
ม.4 ห้องเรียน SMTE 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.