วิธีการ

message user image
  1. กดลงทะเบียนโดยป้อนเลขประจำตัวนักเรียน,วันเดือนปีเกิดและกลุ่มของนักเรียน...
  2. เข้าสู่หน้าเลือกวิชา
  3. กดลงทะเบียนวิชา
  4. หน้าจอจะแสดงวิชาที่นักเรียนเลือกไว้
  5. ในกรณีต้องการเปลี่ยนวิชาให้นักเรียนเข้าไปที่เมนู วิชาสาที่นักเรียนเลือกไว้ แล้วกด ยกเลิก
  6. ทำการเลือกวิชาที่ลงทะเบียนใหม่
  7. คู่มือการเลือกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

เลือกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำออนไลน์